Parochiebestuur en locatieraden

Op deze pagina leest u meer over wie er in het Parochiebestuur zitten en wat de functie is van de verschillende locatieraden.

Parochiebestuur

Het Parochiebestuur wordt gevormd door:

Pastoor Albert Buter – voorzitter
Koos Poelma – vicevoorzitter, gebouwen en begraafplaatsen (06-51290228)
Christiaan Stamkot – penningmeester
Carien Bos-Johansson – liturgie en catechese
Julia Kemperman – jongeren
Hans de Preter – diaconie en gemeenschapsopbouw
Chris Ketelaars – ondersteuning secretariaat


Uitdagingen van het Parochiebestuur (gemeenschapsopbouw)

 • Maandelijkse vergaderingen;
 • Goed contact met de locatieraden; adequate zorg voor vrijwilligers en pastores;
 • Missio ad intra: leden meer betrekken bij de geloofsgemeenschap. 
 • Missio ad extra: activiteiten om mensen te bereiken die zich niet tot nauwelijks verbonden voelen met de geloofsgemeenschap;
 • Goede communicatie en zelfpresentatie (parochieblad, website)
 • Speciale aandacht voor jongeren met hun religieuze en spirituele levensvragen. 

Uitdagingen van het Parochiebestuur (inkomsten en uitgaven)

In de eerste 5 jaar na de fusie waren de inkomsten ongeveer elk jaar gelijk aan de uitgaven. De begroting van kosten (zonder tekorten) is gebaseerd op het MJOP (‘Meer Jaren Onderhoudsplan’), zoals gevraagd door het Bisdom. Zullen de bijdragen van slechts ongeveer 3000 parochianen de uitgaven van de parochie met haar vijf locaties ook in de toekomst kunnen dekken? 

 • Deel zijn van het financiële beleid van het bisdom
 • Goede financiële administratie: jaarrekeningen, begrotingen, financiële plichten en verzoeken;
 • Transparant in de communicatie m.b.t. de financiële situatie van de Parochie
 • Het stimuleren van Actie Kerkbalans/ nieuwe inkomsten en beheersbaar houden van de kosten zodat de belangrijkste taken (de 4 pilaren / warme stenen) blijvend en goed kunnen worden uitgevoerd ook in de toekomst
 • Streven en een wens van het Parochiebestuur, dat iedere deelnemer aan de actie Kerkbalans in 2020 een verhoging wil overwegen van 5%
 • verhuur/gebruik van pastorie/kerk voor evenementen;
 • Crowd funding voor specifieke projecten (renovaties);
 • Bijdragen/subsidies vanuit de overheid en andere instellingen;
 • De mogelijkheden van periodieke schenkingen en giften, belastingvoordelen, opnemen kerk in testamenten;
 • Kritisch beheer van onkosten, bijvoorbeeld door de inschakeling van vrijwilligers. 

Uitdagingen van het Parochiebestuur (gebouwenplan)

Leidinggevend in ons parochiële gebouwen beleid is het diocesane gebouwenplan ‘Kwetsbaar maar Hoopvol’. Dit plan propageert een ontwikkelingsfase (oriëntatie), een vaststellingsfase (beleidsbepaling) en uitvoeringsfase. De Liudgerparochie bevindt zich nog in de eerste fase en heeft een ‘gebouwengroep’ samengesteld om de overgang te maken van oriëntatie naar beleid. Met de Diocesane Commissie Gebouwen wordt gewerkt aan een Concept Gebouwenplan. 

 • Verantwoorde zorg voor de vijf monumentale kerkgebouwen;
 • De gebouwen goed onderhouden, wind- waterdicht en veilig
 • Goede samenwerking met subsidiërende instanties
 • Parochianen transparant informeren over de staat en toekomst van de gebouwen
 • Energie kosten besparen
 • Gebouwengroep samenstellen en installeren voor de oriënterende fase van het gebouwenplan 

Locatieraden

Tot 2015 werkten vijf parochies samen; ze fuseerden per 2015 in de H. Liudgerparochie. De parochies van weleer heten nu ‘locaties’ en de parochiebesturen zijn ‘locatiebesturen’. Elk locatiebestuur heeft minimaal een voorzitter, een budgetbeheerder (voorheen ‘penningmeester’) en een secretaris. Het belang van de locatieraden kan niet genoeg benadrukt worden voor het welzijn van de locaties en dus van de parochie die een gemeenschap is van vijf locatiegemeenschappen. 

Uitdagingen van de locatieraden:

 • Een goede onderlinge band als locatieraadsleden, regelmatige vergaderingen, relevante agenda, heldere verslaggeving
 • Een goed contact en duidelijk beeld van alle (!) werkgroepen binnen de locatie. Wie binnen de locatieraad onderhoudt contact met welke werkgroep? 
 • Een goede band tussen de voorzitters van de vijf locaties, met het parochiebestuur en de pastores. Na iedere vergadering een verslagje naar het parochiebestuur.