Preek van 8 november 2020

LEZINGEN & OVERWEGING 32e zondag door het jaar A 8 november 2020

LEZING  uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Tessalonika 4, 13-18

Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren. En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen geval vóórgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen; daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.  Troost elkaar dus met deze woorden.

 
Uit het Heilig Evangelie volgens Matteüs 25, 1-13


I

n die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: „Het is met het Rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.

Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open! Maar hij antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u  ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”

OVERWEGING

Het is een wat HARD evangelie…wijze en ‘domme’ meisjes klinkt al niet zo zachtzinnig…bestaan er eigenlijk wel domme mensen? Dat vragen wij ons af.

Ieder heeft toch eigen talenten?

En tien meisjes wachtend op één bruidegom, klinkt een beetje als ‘Wie van de Drie’ dat op dit moment weer op t.v. is…. En het lijkt ook nog alsof het slapen van de meisjes veroordeeld wordt, terwijl wij toch vaak zeggen: “Moe is moe”! Doen!

Maar u begrijpt al: deze parabel is een geloofsverhaal, een leer-momentje en vooral een spiegel om onszelf in te zien. Het is juist een heel boeiend beeld van wat het leven ten diepste van ons vraagt: immers: in het donker ben je onzichtbaar. Wie zijn licht niet laat schijnen wordt niet echt gekend. Elk mens heeft immers een eigen vuurtje dat brandt voor een ander, voor de dingen waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt. En elke mens kan ‘shinen’ (zijn licht laten schijnen), soms gewoon met een aardig woord of een kaartje, met een vorm van aandacht of een geduldig luisterend oor. We hoorden het de minister-president deze week bij de persconferentie zeggen: wat aandacht voor een ander is levensnoodzakelijk in deze nare tijd. En die aandacht kunnen we met de lezingen vertalen in ‘waakzaamheid’- hoe belangrijk dat we in veel opzichten ‘waakzaam’ zijn in ons leven: Niet alleen hoeven we op te passen opdat ons huis en ons bezit beveiligd zijn tegen diefstal. Maar ook waakzaam in de omgang met medemensen, om hen niet te kwetsen of in verlegenheid te brengen. Hoe belangrijk dat mensen waakzaam zijn op het werk, om te doen wat verwacht wordt, waakzaam in het verkeer, om geen ongevallen te veroorzaken of te krijgen.


Hoe vaak zullen vaders en moeders naar hun kinderen geroepen hebben: geen domme dingen doen, dat roept de regering dat nu ook in coronatijd…houd je aan de regels, zorg dat je niet verslaafd wordt, leef in vrede met je familie, buren en collega’s. En vooral: pas goed op jezelf want je bent kind van God en we leven naar Hem toe…en als Hij dichtbij komt in ons leven, is het belangrijk dat je er klaar voor bent….lamp aan!

Als de bazuin van God klinkt (Thessalonisenzenbrief) maar ook al ver daarvóór, is het belangrijk dat we weten waar we staan op onze geloofsweg, in onze persoonlijke zoektocht. Een vraag voor alle tijden is: Wie of wat houdt mijn lamp, mijn geloof, brandend? Waarin vind ik voldoening? Wat inspireert me en wat maakt me gelukkig? Maar ook omgekeerd: wat haalt me onderuit? Waar struikel ik over? Wat kost me veel energie? Waaraan loop ik leeg? God zelf is vast geen boeman, maar Hij zegt als een vader, als een moeder tegelijk: wees waakzaam, pas goed op jezelf en op elkaar! Dan is er altijd olie genoeg voor het volgende stukje leven! Amen.

VOORBEDE

In een tijd waarin energie kostbaar is en mensen zelf ‘coronamoe’ zijn, bidden we om energie om onze levenslampen brandend te handen én het licht van ons geloof:

Om vuur en licht, olie en uithoudingsvermogen voor allen die in onze wereld strijden tegen geweld, uitbuiting, discriminatie en elke vorm van machtsmisbruik: dat ze blijven geloven in een goede toekomst voor alle mensenkinderen, zonder uitzondering.

Om geestkracht en enthousiasme voor allen die het licht van het geloof in en buiten de Kerk willen brandend houden: dat ze hoopvol blijven en zelf volop licht uitstralen waar anderen gelukkiger van worden.

Om positieve energie en extra vitaminen voor wie uitgeput zijn door hun werk, door zorgen in de privésfeer, door alles wat er ingezet moet om het leven draaiend te houden. Dat ze volhouden en kunnen bijtanken.

Om extra liefde en aandacht voor wie het zwaar hebben, voor wie in het duister terecht kwamen door een groot verlies, door ziekte, pijn, angst of door corona, door depressie. Dat zij nieuw licht in hun leven ervaren door steun en warmte van mensen.  Amen.

NHS