Hoe mooi kan oecumene zijn!

In de interactie met vertegenwoordigers van andere kerken ontstond bij ons het idee elkaar over en weer te groeten in deze coronatijd waarin ‘afstand houden’ zo wordt benadrukt. Vanuit andere kerken werd hier meteen op gereageerd. U heeft al een reactie vanuit het ‘vierkerken overleg’ in Bedum gelezen. 

Wat nu volgt is het geleidelijk aan gegroeide compilatiedocument vanuit kerken binnen de Gemeente Eemshaven: Protestantse gemeentes Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp; de Protestantse Gemeente Delfzijl; de Christelijk-Gereformeerde Kerk van Delfzijl; het Leger des Heils in Delfzijl; de Nieuw-Apostolische Kerk Appingedam Delfzijl; de Gereformeerde Kerk-vrijgemaakt in Delfzijl.

Dit wordt gevolgd door oecumenische groeten vanuit de Raad van Kerken in Uithuizen: de Gereformeerde Kerk-vrijgemaakt; de Protestantse Gemeente Uithuizen. 

Verder de Adventsgroet vanuit Winsum en omstreken de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt

Ook van de Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer,

Groeten die nog binnenkomen, zullen we volgende week plaatsen.

////

Een hartelijke groet vanuit de parochie 

 Beste medechristenen, het coronavirus treft de gehele mensheid en alle volgelingen van Jezus, vanuit welke kerkgemeenschap ze hun verbondenheid met Hem en elkaar ook beleven. 

Graag willen wij, de beide pastores van ‘de H. Liudgerparochie Noord Groningen’, alle leden van de zusterkerken oprecht groeten. 

Het is herfst en we gaan de winter in. Wat de donkere maanden van het jaar extra duister maakt is de pandemie. Laten we dit duister realistisch beleven vanuit een correct evenwicht tussen nabijheid en afstand. Maar laten we elkaar vooral inspireren en bemoedigen. 

Het is nog lang geen advent, maar gelukkig is er een bron van Licht in wat voor duister ons ook treft (Johannes 8: 12): ‘Ik ben het Licht voor de wereld!’ Tot ons allen zegt dit Licht: ‘Als je Mij volgt, leef je niet meer in het donker!’ 

Moge Jezus van Nazareth ons allen aansporen, dwars door alle kerken heen, liefdevol om te gaan met elkaar, met alle mensen om ons heen en met onze prachtige planeet. 

Nellie Hamersma-Sluis en Dorus Wubbels

////

Een hartelijke groet vanuit de Protestantse gemeentes Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp

Lieve broers en zussen van de kerken in Delfzijl e.o.,

 Wat mooi om elkaar zo een hart onder de riem te kunnen steken, en een hart onder de riem gestoken te krijgen! Wij wensen jullie veel kracht en wijsheid in deze voor iedereen moeilijke tijd. Dat we, met elkaar, vreugde mogen blijven vinden in de liefde van onze God, die ons leven draagt.

 14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. (Efeziërs 3:14-19)

Gerard Knol en Jake Schimmel

////

Een hartelijke groet vanuit de Protestantse Gemeente Delfzijl

Zustergemeenten, geloofsgenoten, lieve mensen,     

We leven toe naar het einde van het jaar. Een jaar waarvan we nu al kunnen zeggen dat dit zo anders verlopen is dan verwacht en gehoopt. Het coronavirus houdt ons allen in de greep. En werpt ons voor een deel terug op onszelf. Wij missen de normale sociale contacten: ongedwongen de verjaardag kunnen vieren of een familiefeestje. Velen missen de kerkgang en het koffiedrinken na de dienst. En juist nu, die arm om je schouder, een hand die je vasthoudt, een zoen op de wang. 

 Juist daarom willen we om elkaar denken. En elkaar, op deze manier, laten weten dat wij ons met elkaar verbonden weten als kerkelijke gemeenten. Wij zijn één in Christus. Zijn liefde draagt ons en houdt ons bijeen. Zijn liefde spoort ons aan elkaar te zien, te helpen en te bemoedigen. Zodat zijn Licht zich verspreidt onder ons. Wat het leven glans geeft juist in deze donkere dagen voor kerst. 

Daarom vanuit de Protestantse Gemeente Delfzijl een hartelijke groet en Gods Vrede gewenst, 

Eelkje de Vries en Marja de Jager

Een hartelijke groet vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Delfzijl.

 Ieder die dit leest willen we hartelijk groeten. We leven in een tijd tussen hoop en vrees. Maar ook in een tijd van verwachting en uitzicht. Dat is wel heel speciaal in deze periode voor het Kerstfeest, het feest van ‘vrede op aarde’ vanwege het Kind dat geboren is: onze Heiland, Jezus Christus. 

Vrede is er nog niet op aarde. De mensen in onze gemeente die uit Armenië afkomstig zijn of uit Azerbeidzjan leven elke dag met zorg over familie of kennissen in Nagorno Karabach en rouwen sowieso over alle slachtoffers. Deze oorlog komt zo wel dichtbij. 

Maar er zijn nu ook berichten over een beëindiging van de strijd. 

Het coronavirus waart nog steeds rond. We hopen dat het onze deur, onze kerkdeur voorbij mag gaan, want we vrezen het ergste als er weer besmettingen worden gemeld. In onze gemeente zijn er gelukkig (tot nu toe) geen mensen ziek geworden, maar wel moesten er mensen in quarantaine. En van omliggende kerken hoorden we van besmettingen en opnames in het ziekenhuis en helaas van een overledene. 

Maar we lezen ook berichten over een vaccin waar veel van verwacht wordt. 

Laten we bovenal ons vertrouwen stellen op onze God, die alles in Zijn hand houdt. Zijn Zoon is op aarde gekomen, zo’n 2000 jaar geleden. Hij ging terug naar de hemel en wij vragen misschien: “Dierbare Heer Jezus, wat toeft Gij  zo lange? Mij wordt hier op aarde zo bange…”.   

Maar we lezen ook dat Hij zegt in Openbaring 22:12: Ik kom spoedig. 

Dat is onze verwachting en uitzicht. 

Namens de gemeente van de Chr. Ger. Kerk ‘Het Lichtbaken’ wens ik ieder de allerlaatste woorden van de Bijbel: De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. 

Henk Brouwer, ouderling-scriba

////

Een hartelijke groet uit korps Delfzijl van het Leger des Heils,

Lieve mensen, 

 in deze verwarrende tijd, waarin veel mensen op zichzelf worden teruggeworpen, zijn ook wij, mensen van korps Delfzijl, zoekend naar verbinding. Hoe kunnen we met elkaar in contact blijven en kunnen we er zijn voor die ander, die op ons pad komt? Gelukkig mogen onze samenkomsten, in aangepaste vorm, doorgaan en mag ook de kledingwinkel open zijn.

We bidden dat deze tijd onze ogen mag openen voor wat werkelijk belangrijk is. Vaak zijn we zo druk, dat we geen tijd hebben om naar elkaar te luisteren. Om de stilte te zoeken en te luisteren naar de zachte tonen van Gods Geest in ons. 

Laten we in deze angstige tijd blijven vertrouwen op de Heilige Geest, die de moedelozen moed geeft, de zwakken sterkt en de pessimisten hoop schenkt.
Gods Geest is de kracht, die ons sterkt en bemoedigt om onze weg te gaan. 

Of om het te zeggen met de woorden van Psalm 23, vers 4: 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. 

Namens korps Delfzijl wens ik allen Gods nabijheid en liefde toe.
‘Kracht voor vandaag en vertrouwen voor morgen.’

Envoy Johanna Hoiting

Korpsleider Korps Delfzijl, Leger des Heils   

////

Een hartelijke groet vanuit de Nieuw-Apostolische Kerk in Appingedam-Delfzijl

Dag Allen!

Jullie zullen wel denken, wie is dit nu die hier schrijft. Net voor de Corona crisis heb ik het voorgangerschap van de Nieuw-Apostolische Kerk in Appingedam-Delfzijl overgenomen van priester Abel Cazemier, die nu in ruste is, ofwel met kerkpensioen.


Even voor stellen dan maar:

Ik ben Eric Douma, 59 jaar en getrouwd met Yvonne. Wij hebben samen vier kinderen. Woonachtig in Delfzijl op een kleine 2 km afstand van de kerk. Naast het vervullen van mijn ambtsopdracht als priester en taak als voorganger ben ik werkzaam op het Chemiepark in Delfzijl. 

Als ik het goed heb, zouden wij in maart 2020 aan elkaar worden voorgesteld in onze kerk. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat dit door de Corona intelligente lock down geen doorgang kon vinden. De Corona heeft ons als kerken een moeilijke tijd gebracht, maar we slaan ons er door heen. Zo kon ik lezen in de diverse berichten van jullie kant. Dit heeft mij goed gedaan.

Zo is door ons landelijk kerkbestuur al heel snel een uitzendingsdienst mogelijk gemaakt via https://nak-nl.live/. Op elke zondagochtend en woensdagavond wordt een kerkdienst vanuit wisselende locaties in het land aangeboden. Heel welkom voor degenen die om welke (gezondheids-)reden dan ook de kerkdienst niet in persoon kan bezoeken. Op de zondagen worden sinds de versoepeling weer gezamenlijke kerkdiensten gehouden voor het voorgeschreven aantal van dertig bezoekers.

Graag wil ik jullie allen dit gedicht nog meegeven voor de komende tijd. Hopelijk en daar vertrouw ik op, kunnen wij elkaar spoedig weer ontmoeten! 


Blijf gezond en houdt goede geloofsmoed!
Eric Douma, voorganger Over de aarde wandelt thans een heil’ge schaar

onzichtbaar is haar krone daar

De voeten zij treden door doornen en duister

in haar krone flonkert een eeuw’ge luister

Zij heft in dat licht ’t schild hier op aard’

waar zij ondanks moeite geen mildheid spaart

Een feestdag dragen zij in hun hart

met tonen van vreugde

Zij treden door ’t leven, zijn vol blijde moed

benaad’ren de mensen helpen en goed

Zij helpen verdwaalden liefhebbend voort

Zij schenken liefde naar Jezus’ woord

Zij leiden de zielen naar ’t rijk van hun Koning

die weldra ontsluit hun Zijn eeuwige woning

Dat zij de getrouwen van Koning Jezus

Dat is Zijn geliefde, geheiligde bruid

door Hem eens verkoren

O, dat zij gekroond Hem voor eeuwig behore!

///

Een hartelijke groet vanuit de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Delfzijl.

Een groet aan alle Christenen in de gemeente Delfzijl. Zo begint Paulus zijn brieven ook altijd. Ik vind dat altijd prachtig, wanneer ik dat lees. 

Even een korte blik op wat er de afgelopen periode in onze kerk is gebeurd. 

We hebben de afgelopen periode druk gehad. De Corona pandemie en de door de regering afgekondigde maatregelen waren wel een uitdaging.

Even iets over het afgelopen jaar. Eind vorig jaar is onze predikant Peter Drost naar Oostenrijk vertrokken. We hadden daarmee geen voorganger meer. Het traject om een nieuwe predikant te krijgen is toen opgestart. Het betekende wel grotere druk op de andere ambtsdragers (ouderlingen en diakenen). Toen vanwege de maatregelen midden maart het samenkomen in de kerk niet meer kon, hebben we de nieuwbrief, die zondags uitgedeeld werd, nu wekelijks per mail verstuurd en voor degene die geen mail had aan huis gebracht. We waren afhankelijk van de live stream diensten van andere kerken. 

In de kerkenraad spraken we verder af, dat we als ouderlingen een overdenking in elke nieuwsbrief zouden schrijven en dat onderling meeleven ook in de nieuwsbrief opgenomen zou worden. Sinds augustus hebben we nu ook de mogelijkheid om de diensten te streamen. Dat is fijn, want door de maatregelen kunnen we maar de helft van de kerkleden en gasten kwijt in de kerk. En nu sinds de 2e corona-golf nog maximaal dertig. We kunnen met alle vrijwilligers 2 diensten per zondag houden. Dat is zo gekozen om iedereen die wilde de mogelijkheid te geven een dienst per zondag in de kerk mee te beleven. Dat is door de tweede golf jammer genoeg niet meer mogelijk.

Sinds de zomer is de helft van onze kerkenraad vernieuwd en zijn we enthousiast aan het nieuwe kerkelijk seizoen begonnen. Ondanks alles zien we Gods zegenende hand. Dat wens ik ook jullie allen toe.

Ikzelf ben ouderling en mij is gevraagd om waar te nemen in het convent vanuit onze kerk. Ik volg daar mee Theo Wildeman op, die voor mij in het Convent zat.

Ik groet jullie allen en wens dat God goed voor jullie is.

Alle eer aan Hem.

Piet Drijfhout

////

Een hartelijke groet vanuit de Gereformeerde Kerk-vrijgemaakt in Uithuizen

Het jaar 2020 loopt  naar het einde. Wel heel anders dan iedereen zich maar zou kunnen voorstellen.

In deze tijd van het jaar, waarin het vroeg donker wordt en de dagen kort zijn, is het ook in figuurlijke zin donker om ons heen. Het coronavirus beheerst voor een groot deel ons leven en iedereen heeft ermee te maken op wat voor manier dan ook.

Gelukkig voor hen, die niet in die duisternis hoeven door te leven. Er is licht.
Het Licht der wereld, de toekomst is niet duister voor hen die geloven, maar juist licht.
Dat licht moeten wij als gelovigen uitstralen naar de wereld.

Vanuit die gedachte heeft de Gkv (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) besloten om zich aan te sluiten bij de Raad van  Kerken. Als christenen hebben we elkaar nodig. Het is belangrijk om de krachten te bundelen.

De Gkv wil meedoen aan die acitiviteiten die ons samenbinden en hoopt dat we elkaar beter leren kennen en Gods licht mogen laten zien in Uithuizen.

Vanuit onze kerkgemeenschap ben ik gevraagd om als contactpersoon op te treden.
Eén vergadering heb ik tot nu toe meegemaakt en het moet allemaal nog een beetje “landen”.
Deze (corona)tijd werkt daar zeker niet aan mee, maar we hebben vertrouwen in de toekomst dat het allemaal weer anders zal worden. Hoe, dat weten we nog niet, maar God blijft voor ons zorgen,  wat de omstandigheden ook zullen zijn. Hij was er in het verleden en Hij zal er altijd zijn.

In Christus verbonden,
namens de Gkv te Uithuizen,

Catrina Oosterhof

///

Een hartelijke groet vanuit de Protestantse gemeente Uithuizen.   

In september zijn we in onze gemeente gestart met het jaarthema ‘Het goede leven’. Maar wat maakt het leven goed? 

In deze tijd ervaren heel veel mensen steeds duidelijker: dat je samen iets kunt doen maakt het leven goed, dat je elkaar kunt ontmoeten en kan helpen. Er voor elkaar kunt zijn.  

We willen de liefde van God die naar ons toekomt graag met elkaar uitstralen in onze kerken, onze gemeente en dorpen!  Blijdschap is als een licht dat wordt ontstoken in de duisternis schreef Anselm Grün. Ook als een kaars maar klein is verdrijft zij de duisternis in een ruimte en een ruimte waar een kaars brandt is niet meer donker. Kaarslicht staat symbool voor de verbinding tussen de hemel en de aarde. Laten wij met elkaar deze winter maar heel veel kaarsen aansteken. 

Het licht dat een kaars verspreidt symboliseert dat God in ons midden is. 

Ds. Lucas Tiesinga 

Kerkelijk werker Janny Prins-Pestoor 

////

Een hartelijke groet uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Protestantse Gemeente van Winsum-Halfambt

Eén ster maakt de lucht minder dreigend. 

Eén kaars maakt de nacht minder zwart. 

Eén hand maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem maakt de dag minder stil. 

Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn. 

Eén kind het begin van een toekomst. 

Met Advent leven we toe naar Kerst, de geboorte van Jezus. Licht in het donker. Dit Licht geeft hoop en dat willen we doorgeven. Daarom wensen de gezamenlijke kerken u en jou kracht, moed en vertrouwen dat we deze Coronatijd samen doorkomen. Houd moed, heb lief. 

#IK DOE MEE De wereld een klein beetje mooier maken. Wie wil dat nou eigenlijk niet? Engelen wonen overal. Het zou zomaar kunnen dat je ze kent en tegenkomt. Het zijn mensen die er soms onverwacht voor je zijn. Daag jezelf en anderen uit om in de Adventsperiode (29 november tot en met 24 december) een engel voor iemand te zijn. Juist in de donkere dagen voor Kerst zijn er heel wat mensen die behoefte hebben aan licht, troost, een hart onder de riem of een opsteker. Als engel ga je in de Adventsperiode vier keer langs de deur en verras je iemand met b.v. een kaartje, tekst, gedicht, klein cadeautje, tekening, kaarsjes, bloemetje, eigen gebakken lekkers of wat je ook maar kan verzinnen. Word ook een engel voor een ander en breng juist in deze tijd een sprankje hemel op aarde! en sprankje hemel op 

www.pgwh.nl/nl/diensten/komende-diensten www.depoortwinsum.nl/kerkdiensten/internetkerkdienst/

www.kerkinhetdorp.nl

////

Oecumenische groet namens de Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer,

 In deze bijzondere tijd met veel beperkingen, proberen wij 

zo goed en creatief mogelijk kerk te zijn. 

Voorbeelden zijn de online-kerkdiensten op kerkomroep.nl vanuit onze gemeente. Hier zijn sinds juli ook nieuwe technische voorzieningen voor mogelijk gemaakt.

Een ander voorbeeld is kerkopenstelling. Elke dinsdag is de Andreaskerk in Leens van 13.00 uur tot 15.00 uur open voor ‘Inloopkerk’. 

De diaconie heeft van de zomer een bloemengroet kunnen bezorgen samen met het pastorale team en onlangs was er een postkaartenactie met de tekst ‘Houd moed heb lief’.

Ook zijn er bloemetjes en een fruitmand gegaan naar het Zonnehuis de Marne in Leens en ‘t Olde Heem in Kloosterburen.

Veel blijkt er toch mogelijk om gemeente van Jezus te zijn, al is alles anders.

Paulus spreekt in zijn tweede brief aan de gemeente in de havenstad Korinthe over ‘Een schat in een breekbare kruik’ (2 Korintiërs  4: 7). 

Een breekbare kruik, terra cotta, gebakken aarde. Het staat voor heel ons broze en kwetsbare bestaan. 

En toch is er iets onverwoestbaars in verscholen, een verbazingwekkende veerkracht. Dit houdt het vermoeden levend naar iets kostbaars, dat God in alle broosheid en eindigheid van het leven gelegd heeft.

Dit dichterlijke beeld uit de bijbel mag ook ons op de been kan houden, om zoveel tegenstrijdigs dat ons leven zo uitmaakt, te doorstaan. 

Een dragende kracht om in het hier en nu te leven, met je verdriet, maar ook je vreugde en dank. 

Om je evenwicht te vinden in alle moeitevolle dingen in je leven. 

Omdat je een schat in je draagt, omdat je door Jezus een kern in je mag dragen van Gods liefde.

Vriendelijke groeten,

Gerbrand Segger (hulppredikant Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer)