Wat is Caritas ( of PCI)

Wat is de PCI?

- PCI staat voor Parochiele Caritas Instelling. De PCI maakt deel uit van de  Heilige Liudgerparochie, maar is een zelfstandige instelling. De PCI heeft als doel om permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochie aan de noden van individuen en groepen in de eigen locatie, doch werkt waar nodig ook buiten de grenzen daarvan. Zij is een werkzaam instrument in dit kader.

- De PCI beheert het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritas-instelling en zorgt voor het verwerven van benodigde middelen. De PCI zorgt voor een doelmatige aanwending van de ingezamelde middelen onder kerkelijk gezag van de bisschop

In vroeger jaren was het zgn. Parochieel Armbestuur een belangrijke werkgroep. Mensen die het nodig hadden konden rekenen op financiele steun. Naarmate de voorzieningen in Nederland beter geregeld werden raakte de financiele zorg vanuit de kerk wat op de achtergrond. Toch zijn wij altijd aanwezig gebleven en verlenen nog steeds hulp en zorg waar het nodig is.

- PCI wil aandacht en zorg geven aan mensen in nood.
- PCI veronderstelt dat we nood willen zien, ons er door laten raken, ons afvragen wat er aan de hand is en ons mogelijker wijs verdiepen in de oorzaken.

 Waarom willen wij helpen?

Wij geloven in God die wil dat het mensen goed gaat. Dit kan alleen als eerlijk en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan. In Zijn Geest willen wij mensen in nood een helpende hand bieden en hen op weg zetten naar een passende oplossing van hun probleem.

Hoe willen wij helpen?

Door samen met de hulpvrager na te gaan wat de beste oplossing is voor het probleem. Het is belangrijk dat de hulpvrager zoveel mogelijk vertelt over de situatie, wat hij al heeft gedaan om uit het probleem te komen en waar het verkeerd ging.
Privacy voor de hulpvrager is hierbij belangrijk.
Als PCI hanteren we een sociale kaart, zodat wij mensen zo goed mogelijk kunnen verwijzen.Wij maken in onze hulp geen onderscheid. We proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Tot de taken van de PCI behoren:

- Het ondersteunen en helpen van mensen in financieel en sociaal-maatschappelijke nood. Dit kan op verschillende manieren:

 • Het financieel ondersteunen van mensen, die geen beroep (meer) kunnen doen op andere voorzieningen. Uitgangspunt daarbij is dat de bijdrage incidenteel is en in natura wordt uitgekeerd.
 • Verwijzing en/of bemiddeling naar hulpverleningsinstanties zoals het maatschappelijk werk, de gemeentelijke sociale dienst, gemeentelijke kredietbank of voedselbank etc.
 • Begeleiding en hulp bij wet- en regelgeving.
 • Het af en toe, indien nodig samen inkopen doen bij de supermarkt of kledingwinkel.
 • Financiële hulp in noodgeval voor bijzondere kosten en uitgaven.

- Het bestuur over de roerende en onroerende zaken die behoren tot het vermogen van de caritasinstelling.
- Het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de kerkgemeenschap, als ook van andere bijdragen en inkomsten.
- Het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke behoren tot het terrein van de caritas.
- Het vaststellen en doen van uitgaven.
- Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten namens de caritasinstelling.
- Het plegen van overleg met de bestaande diaconale werkgroepen binnen de geloofsgemeenschappen ten einde de betrokkenheid en activiteit ten aanzien van de caritas te bevorderen van personen of groepen van personen in het gebied van de parochie als mede de samenwerking met groepen te bevorderen.
- Het nakomen van de verplichtingen, welke op de caritasinstelling als instelling binnen het vicariaat, de regio, het bisdom en de gehele kerk rusten.

Hoe werkt de PCI

De PCI ziet zichzelf als "caritatieve motor" in de parochie, maar kan dat alleen maar zijn door hulp van mensen in het veld, goed ingevoerde locatie personen, maar ook hulpverleningsinstanties, die noden opsporen en de PCI daarop attenderen.
In principe kan iedereen, die denkt dat de PCI hulp kan/moet bieden, de leden van het bestuur individueel benaderen.
Besluiten worden door het PCI bestuur bij meerderheid van stemmen genomen.

Financiële verantwoording

De PCI is verantwoording verschuldigd aan het Bisdom.
Het parochiebestuur wordt eenmaal per jaar geïnformeerd over de gang van zaken. Maar dat geldt alleen voor de inkomsten en uitgaven ten aanzien van de hulpverlening.  Er wordt geen persoonlijke informatie verstrekt.
Het tegoed van de PCI is ondergebracht bij de penningmeester.

Relatie PCI met het Parochiebestuur

* De PCI voert een beleid in samenspraak met het bestuur van de parochie. Daartoe vindt minimaal eenmaal per jaar op initiatief van de PCI een gezamenlijke vergadering plaats van beide besturen.
* Bij gelegenheid van de voordracht van nieuwe bestuursleden van de PCI vindt er overleg plaats met de pastoor. 


Contact

 • Bedum
  Grotestraat 47
  9781 HB Bedum
  Mobiel 06 30 84 04 80
 • Delfzijl
  Buitensingel 18
  9934 GB Delfzijl
  Telefoon 0596 61 34 08
  Mobiel 06 12 87 61 12
 • Kloosterburen
  Hoofdstraat 28
  9977 RD Kloosterburen
  Telefoon 0595 48 14 60
  Mobiel 06 30 92 38 05
 • Uithuizen
  Hoofdstraat-West 83
  9981 AB Uithuizen
  Telefoon 0595 43 17 93
 • Wehe-den Hoorn
  Warfhuisterweg 4
  9964 AX Wehe-den Hoorn
  Telefoon 0595 57 12 59
  Mobiel 06 30 11 37 08
 • H.Liudgerparochie Noord-Groningen
  Postbus 21
  9980 AA Uithuizen